logo

70e Leerling bij LINK-taalondersteuning!

Bij de taalondersteuning van LINK is zojuist het derde blok gestart en we beginnen al beter op elkaar ingespeeld te raken. Alle LINK-lessen vinden inmiddels in een klaslokaal plaats en dat komt de rust en de lesmogelijkheden ten goede. Ook hebben we een slag gemaakt in het formuleren van haalbare doelen en het vinden van passende leermiddelen daarbij, afgestemd op het niveau van de doelgroep. Daarbij ontstaat er in veel groepen ook een structuur waarbij eerst plenair gewerkt wordt, o.a. aan spreekvaardigheid, dan individueel of in groepjes aan maatwerk-leerdoelen en vervolgens aan eigen schoolwerk. Vanaf blok 2 vragen we de scholen om leerlingen werk (lesboeken) mee te geven waar ze moeite mee hebben. Deze kunnen de leerlingen dan tijdens de LINK-uren onder begeleiding bestuderen. Ook is de overdracht naar de scholen (vooral bij jongere leerlingen) geïntensiveerd; in sommige groepen schrijven leerlingen zelf in een schrift voor hun docent/mentor waar ze aan gewerkt hebben. Op deze manieren proberen we steeds nauwer aan te sluiten bij het onderwijs dat de leerling volgt, want daar moeten de prestaties geleverd worden.

boeken Een andere ontwikkeling is dat zich binnen ons docententeam LINK-docenten en ISK- docenten beginnen af te tekenen. Wie meerdere LINK-groepen heeft, kan vaak ervaringen, opdrachten en leermiddelen combineren en/of nog effectiever inzetten. De combinatie van een ISK-groep draaien en daarnaast een of meer LINK-groepen blijkt erg intensief te zijn en ook roostertechnisch lastig. Dit betekent dat er bij sommige groepen een wisseling van docent optreedt gedurende dit schooljaar. Uiteraard proberen we die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Dan nog even wat getallen: inmiddels zijn er 70 leerlingen die LINK-taalondersteuning volgen, afkomstig van 22 scholen: 21 leerlingen van 11 basisscholen 49 leerlingen van 11 VO- scholen. De lessen worden op vier verschillende locaties gegeven: Andel, Leerdam, De Noordhoek Gorinchem en ISK Gorinchem. Vanaf maart verzorgen twee LINK-docenten de lessen van zes groepen. Momenteel wordt de website van www.linknt2.nl gevuld zodat u het aanmeldingsformulier en de belangrijkste informatie online kunt vinden.


Tweede meet up LINK-ISK-scholenveld

Op donderdag 13 februari was de tweede Meet Up met en voor allerlei partners uit het scholenveld. Bij aanmelding konden deelnemers kiezen welk van de volgende onderwerp het liefst behandeld zouden zien. Deze onderwerpen waren afkomstig uit vragen/interessegebieden die de deelnemers bij de eerste bijeenkomst hadden genoemd.

1. Hoe kun je weten of een probleem bij een NT2-leerling de taal is of iets anders?
2. Hoe kun je ouders van NT2-leerlingen betrekken bij de school?
3. Wat zou een buddysysteem voor NT2’ers en Nederlandse leerlingen kunnen betekenen en hoe zou het eruit kunnen zien?
4. Wat moet er gebeuren om NT2 net zo bekend te maken voor docenten en scholen als dyslexie?

Een kleine 30 deelnemers werden door onze leerlingenraad in de aula van de ISK ontvangen. Zij waren afkomstig van scholen maar ook vanuit samenwerkingsverband Pasvorm en Driegang. We openden de meeting met een filmpje dat een inkijkje geeft in de doelen en praktijk van LINK-taalondersteuning:Ouderbetrokkenheid

Onderwerp 1 was de grote winnaar onder de deelnemers en ouderbetrokkenheid was een goede tweede. Met dat onderwerp begonnen we. Geholpen door onderzoek en praktijkvoorbeelden uit Rotterdam-Zuid, hebben we aandachtspunten voor NT2-ouders onder loep genomen in het contact leggen, het samenwerken en het begeleiden van de school/beroepskeuze.

boeken Succesfactoren voor het contact leggen met ouders. Een deel van de mentoren in Rotterdam-Zuid gaat steevast op huisbezoek. De meeste ouders waarderen dit en komen vervolgens ook op de ouderavond op school. En heeft u alle begeleiders van de leerling in beeld? Probeer een relatie op te bouwen met volwassenen die belangrijk zijn voor de leerling.boeken Succesfactoren voor het samen- werken met ouders. Samenwerken betekent de driehoek ouders – leerling – school met elkaar in lijn te brengen. Elkaar verstaan (begrijpen) is een vereiste en daarna kunt u ouders suggesties doen hoe ze hun kind kunnen helpen: huiswerk doornemen, Nederlands praten en/of op vaste tijden Nederlandse tv kijken.boeken Succesfactoren voor begeleiding in school/beroepskeuze. Het aantal vervolgopleidingen in Nederland is enorm. Als je het schoolsysteem hier niet goed kent en misschien zelf nooit vrij hebt kunnen nadenken over beroepskeuze, heb je sturing nodig om de begeleidersrol voor je kind te kunnen vervullen. Maak het duidelijk en overzichtelijk voor de ouders. Met dank aan ’Samenwerken aan schoolsucces’ van M. Lusse, A. Diender.Leesproblemen en/of dyslexie bij NT2’ers

Het hoofdonderwerp van de middag werd gepresenteerd door Femke Scheltinga (ITTA UVA). Zij vertelde over stappen die een NT’er moet zetten in de ontwikkeling van leesvaardigheid in het Nederlands. Een veel gestelde vraag is: ‘Kan bij een tweedetaalleerder sprake zijn van dyslexie?’ Het antwoord is ja, maar er moet worden uitgesloten dat de leesproblemen een logisch gevolg zijn van het taalleerproces waarin de leerling nog middenin zit.

boeken Onderscheid tussen aspecten van leesvaardigheid. Als we het hebben over dyslexie, is het belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen technische leesvaardigheid en leesbegrip. Kenmerkend voor dyslexie zijn de problemen met de vlotte en accurate technische leesvaardigheid. De letter- klankkoppelingen raken niet geautomatiseerd, ondanks intensieve oefening.

boeken Dyslexie is taalonafhankelijk. De leesproblemen kunnen zich wel verschillend in de moedertaal en de tweede taal manifesteren. In een relatief transparant schrift leren leerlingen met dyslexie redelijk accuraat lezen, maar blijft vooral het leestempo achter. Voor de NT2-leerder kan het aanleren van de letterklankkoppeling in het Nederlands wel een tijd duren.
boeken Een aantal vragen is van belang. Kijkend naar de leesontwikkeling van de NT2- leerlingen is het belangrijk je een aantal vragen te stellen om na te gaan of de leesproblemen vanuit een achterstand in de taalverwerving te verklaren zijn of dat er mogelijk sprake is van een lees- en/of spellingprobleem. Daarbij kan gekeken worden naar verschillende vaardigheden die met technisch lezen samenhangen zoals foneembewustzijn, letterkennis en decodeervaardigheid.
Welke vragen leven er op dit moment op uw school?

Bij de eerste bijeenkomst zijn we geëindigd met het inventariseren van best practices en vragen die er in uw school leven op het gebied van NT2. Bij de afronding van de tweede Meet Up hebben we afgesproken dat u ons deze informatie als antwoord op deze Nieuwsbrief zou geven. Op de website willen we ook graag een levend platform maken om kennis, vragen en interessante informatie uit te wisselen zodat we onderwerpen kunnen oppakken die leven op uw school. Daarom deze oproep:
Deel svp uw vragen en best practices met ons!
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *