Op PO De Toekomst verzorgen wij onderwijs in de Nederlandse taal en -cultuur aan leerlingen van 4 tot en met 11,5 jaar. De leerlingen die onze school bezoeken, zijn nieuwkomers in Nederland. 

Onze school bestaat uit vier groepen: een kleutergroep, een onderbouwgroep, een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep. Elke groep telt maximaal 15 leerlingen. Elke schooldag is er een leerkracht en een onderwijsassistent in de groep aanwezig om het onderwijs vorm te geven. 

Voor de leerlingen is het belangrijk dat zij zich zo snel mogelijk in Nederland weten te redden. Daarom ligt de nadruk  in ons onderwijs op de Nederlandse taal en op de ontwikkeling van woordenschat. Daarnaast ontvangen de leerlingen les in Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Klankonderwijs, Lichamelijke Oefening, Handvaardigheid, Tekenen, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling, Burgerschap, Verkeer en incidenteel krijgen ze les in de Zaakvakken. Er wordt klassikaal, in kleine groepjes en individueel met de leerlingen op maat gewerkt.

Op onze school werken we met een vast ritme en een herkenbare structuur. Dit geeft de leerlingen houvast en vertrouwen. Omdat de leerlingen vaak veel meegemaakt hebben, geven we traumasensitief les.

Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen op termijn zo soepel mogelijk te laten doorstromen naar het reguliere onderwijs. 

PO DE TOEKOMST biedt leerlingen TOEKOMST!